TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

08 – 10 Kasım 2017 Haftası BİRLİKTE Destek Programı Başvuru Süreci İçin İletilen Sorular ve Yanıtları

Güncelleme Tarihi 16.11.2017

STGM'nin yürüttüğü BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı başvuru süreci için 8 - 10 Kasım tarihleri arasında sorulan soru ve yanıtları aşağıda ve ekte bulabilirsiniz. Programı buradan inceleyebilir, rehberi inceledikten sonra sorularınızı birlikte@stgm.org.tr adresine  22 Aralık 2017 saat 17.00’a kadar iletebilirsiniz. Bu adrese gönderilen sorular ve cevapları tek bir belgede toplanarak, takip eden haftanın başında STGM internet sitesinden yayımlanacaktır. 

birlikte

Soru:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin özel bir bilgi yok. Ancak, gelirler toplamı hesaplaması için son üç yılı içeren bilgi isteniyor. Yeni kurulan bir derneğin de programa başvuru şansı bulunuyor mu?

Cevap:

Evet, yeni kurulan bir dernek de programa başvuru iletebilir. Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Soruda da ifade edildiği gibi, uygunluk kriterlerinde her iki bileşen için de son üç yıllık toplam gelirin üst limiti belirtilmiştir. Bu kriter, toplam gelir değerlendirilirken dikkate alınacak yıl aralığını ve gelirler için belirlenmiş üst limiti ifade etmektedir. Yani, 2014 yılından daha sonraki bir tarihte kurulmuş bir sivil toplum örgütü (STÖ) de, hangi bileşene başvuracaksa o bileşen için belirlenmiş toplam gelir üst limitini aşmamak koşulu ile, programa başvurabilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


Soru:

Kasım 2017’de faaliyete geçen ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüyüz. Çağrınıza başvurabilir miyiz? Bir STÖ birden fazla başvuruda bulunabilir mi?

Cevap:

Evet, başvuru sahibinin kuruluş tarihi açısından herhangi bir uygunluk kısıtlaması bulunmadığından programa başvuru iletebilirsiniz. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

BİRLİKTE Destek Programı tarafından sağlanacak finansal destek proje hibesi değil, kurumsal hibe desteğidir. Yani, bir başvuru sahibi STÖ’nün özel olarak geliştirdiği bir projesi değil, STÖ’nün kendisi kurumsal olarak desteklenecektir. Dolayısıyla, aynı STÖ’nün birden fazla başvuru formu doldurarak başvuruda bulunması BİRLİKTE Programı kapsamında uygun ve geçerli değildir. Başvuru rehberi ve başvuru formları incelendiğinde bu durum açıklık kazanacaktır.

Bir başvuru sahibinin iki ayrı başvuru formu ileterek başvuruda bulunması durumunda, ilk iletilen başvuru formu dikkate alınır, ikinci başvuru formu değerlendirmeye alınmaz.


Soru:

Biz Nisan 2017’den bu yana var olan bir derneğiz. Kadın hakları üzerine çalışmalar yapmak ve yerelde kadın dayanışmasını güçlendirmek üzere kurulduk. Rehberde geçen deneyim kriterini tam olarak anlayamadık. Yeni bir dernek oluşumuz başvurumuza engel oluşturur mu? 

Cevap:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yeni kurulmuş bir dernek de programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

Deneyim ise, başvuru rehberinde de belirtildiği gibi başvuruların seçimi ve değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınacak kriterlerden bir tanesidir. Deneyim kriterinin toplam puanlama içerisindeki ağırlığı, tam olarak hangi unsurların hangi ağırlıkta puanlanacağı konusunda daha detaylı bilgi için Başvuru Rehberi Bölüm 5.2 ve 5.3’de yer alan değerlendirme tablolarını inceleyiniz. Özellikle tematik alan deneyimi için sadece başvuru sahibi STÖ’nün örgütsel deneyimi değil, yönetim kurulu üyelerinin de deneyiminin değerlendirmeye alınacağını, başvuru formunda da ilgili bölümlerin (2. Deneyim ve 6. YK Profili bölümleri) uygun şekilde doldurulması gerektiğini hatırlatırız.


 Soru:

Derneğimiz Temmuz 2017’de kuruldu. "BİRLİKTE" Programı kapsamında 3 yıllık deneyime ilişkin resmi belgeler istenmektedir. Ancak başvuru kriterleri için böyle bir ifade bulunmamaktadır. Bu anlamda yeni kurulmuş bir dernek olarak başvuru yapabiliyor muyuz? Ayrıca, eğer öyle bir kriter yoksa, yeni kurulan dernek olarak Dernekler Başkanlığı’ndan talep ettiğiniz 3 yıllık belgeleri sağlayamadığımız takdirde başvuru eksik sayılır mı?

Cevap:

Sizin de belirttiğiniz üzere, başvuru için uygunluk kriterleri arasında başvuru sahibinin kuruluş tarihi açısından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Temmuz 2017’de kurulan bir dernek de programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.

Başvuru sürecinde başvuru sahiplerinden 3 yıllık deneyime ilişkin herhangi bir evrak talep edilmemektedir. Talep edilen destekleyici evraklar, başvuru sahibi için belirlenmiş son üç yıllık toplam gelir üst limitini kanıtlamak üzere iletilecektir. 2017 yılında kurulmuş bir STÖ henüz herhangi bir yıllık beyanname sunmamış olduğu için başvuru aşamasında beyanname örneği iletmeyecektir.  


 Soru:

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında sağlanacak kurumsal hibe fonundan 2016 yılında kurulmuş bir dernek yararlanabilir mi? Yoksa başvuru tarihinden en az 3 yıl önce kurulan dernekler mi yararlanıyor?

Cevap:

Başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 2016 yılında kurulmuş bir dernek de programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız.


 Soru:

……. Derneği üyesiyim. Derneğime az çok katkım olsun istiyorum ancak proje nasıl hazırlanır, nasıl yazılır, sunulur, hangi kaynaklardan destek alınır konularında bilgi sahibi değiliz. Sizden nasıl bir destek alabiliriz? Aldığımız destek için maliyet üstlenecek miyiz? Derneğimizin maalesef maddi kaynakları yoktur.

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında sağlanacak finansal destek proje desteği değil, kurumsal hibe desteğidir. Programa başvurabilmek için bir proje sunma ön koşulu bulunmamaktadır. Bu destek STÖ’nüzün sabit kurumsal giderlerini ve amaçlarını yerine getirmek için yürüttüğü temel faaliyetlerini desteklemek üzere sağlanacaktır. Başvuru formu bir proje tasarımını içermediğinden bir proje yazımı desteğine ihtiyaç duyulmayacaktır.

Buna ek olarak, başvuru rehberinde de belirtildiği gibi, STGM programın Sözleşme Makamıdır. Başvuru aşamasında STGM tarafından başvuru sahiplerine sunulacak destek başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Tüm başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine riayet etmek ve her türlü çıkar çatışmasının önüne geçmek için hiçbir şekilde başvuruların içeriğine ve niteliğine ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır.


 Soru:

Proje çağrı teklifinde belirtilen STÖ ler içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet sunan Sosyal Hizmet Merkezleri başvuruda bulunabiliyorlar mı?

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel uygunluk kriteri, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kooperatif) olmak olarak belirlenmiştir. Sorunuzda bahsi geçen Sosyal Hizmet Merkezinin uygun başvuru sahibi olabilmesi için bu temel kriteri karşılaması ve destekleyici evraklarla belgeleyebiliyor olması gerekmektedir.


 Soru:

Projeye uygunluk için aranan kriterlerde, STÖ nün geçmiş 3 yıllık bilgileri istenmektedir. 1 yılını dolduran STÖ bu projeye başvuru yapabilir mi?

Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi yürütmek ve desteklenmiş olma koşulunu yerine getirmemiş olan STÖ ler bu projede yer alamaz mı? 

Cevap:

Programa başvuru için uygunluk kriterleri içerisinde başvuru sahibinin kuruluş tarihine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bir yılını dolduran ya da doldurmamış olan bir STÖ de bu programa başvuru iletebilir. Uygunluk kriterlerinde her iki bileşen için de son üç yıllık toplam gelir üst limiti belirtilmiştir. Bu kriter, toplam gelir değerlendirilirken dikkate alınacak yıl aralığını ve gelirler için belirlenmiş üst limiti ifade etmektedir. Yani, STÖ’nüz hangi bileşene başvuracaksa o bileşen için belirlenmiş toplam gelir üst limitini de aşmamak koşulu ile, programa başvuru iletebilir. Ancak, programdan faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin, başvuruda bulunacakları bileşen için (Bileşen 1 ya da Bileşen 2) başvuru rehberinde belirtilen tüm diğer kriterlere de uygun olması gerektiğini hatırlatırız. 

Son 5 yıl içerisinde en az 2 hibe projesi yürütmüş olmak” kriteri Bileşen 2’ye başvuracak ulusal STÖ’ler için belirlenmiş uygunluk kriterlerinden birisidir. Bileşen 2’ye başvuracak STÖ’lerin Başvuru Rehberi Bölüm 3.2.1’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra bu kriteri de karşılıyor olması gerekmektedir. Bileşen 1’e başvuracak yerel STÖ’ler için böyle bir uygunluk kriteri bulunmamaktadır.


 Soru:

…… Kooperatifi adına yazıyorum. Söz konusu programın başvuru rehberini incelediğimde, son 3 yıllık gelirleri toplamının 500.000 TL’yi geçmemesi gerekiyor denilmiş. Bizim kooperatifimiz tarafından açılmış bir okulumuz var ve okulumuz olması nedeniyle "kar amacı" gütmememize rağmen gelir yani ciro toplamımız bu miktarı aşıyor. Yani herhangi bir karımız yok ancak gelir kalemimiz okuldan kaynaklı belirtilen miktardan yüksek. Bu durumda programa başvuru yapma şansımız yok mu?

Cevap: 

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de son üç yıldaki gelirler toplamı bir uygunluk kriteri olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, değerlendirmede son üç yıllık (2014, 2015 ve 2016 yılları) gelirler toplamı dikkate alınacaktır.


 Soru:

…. Derneği olarak Temmuz 2017 tarihinde kurulduk. Ülkemizde çok değerli çalışmalar ve temaslar içerisinde bulunduk, bulunmaya ve gönül elçilerimiz ile de bu değeri arttırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, program rehberinde yer alan en az 2 hibe almış olma şartını şimdilik yalnızca sivil düşünden aldığımız iletişim desteği ile karşılayabiliyoruz. Ancak hali hazırda ekibimizin deneyimi, daha önce farklı kurumlarda aldıkları hibeler, fonlar ve destekler ile sürdürülebilir iş kontakları, tecrübesi kapsamında bunun bir engel olmaması inancındayız. Bulunan kontaklarımız ile önümüzdeki aylar içerisinde; hibe çalışmaları içerisinde gerek iştirakçi gerek yürütücü olarak bulunacağız. Bu kapsamda; başvuru yapmak istemekteyiz. Öncesinde sizlere danışarak uygun olur mu diye sormak istedik.

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Soruda bahsi geçen “son 5 yıl içerisinde en az iki hibe projesi yürütmüş olmak” koşulu Bileşen 2 için başvuru sahibi STÖ’lerin diğer uygunluk kriterleri ile beraber karşılamaları ve destekleyici evraklarla belgelemeleri gereken uygunluk kriterlerinden birisidir.


Soru:

….. Derneği olarak BİRLİKTE Hibe Programına başvurmak istiyoruz. Değerlendirme kriterlerinden olan son üç yıllık gelirler toplamı hesaplanırken bir önceki yıldan devreden tutarlar hesaplamaya dahil edilerek mi, yoksa çıkarılarak mı toplam yıllık tutar hesaplaması yapılmalıdır? 

Cevap:

Başvuru Rehberinde belirtilen son üç yıllık gelirinin toplamının hesaplanmasında “Önceki Yıldan Devreden Gelir” kalemi hesaplamaya dahil edilmemelidir.

Son üç yılın toplam gelirinin hesaplanmasında 2014, 2015 ve 2016 yılları için Dernek Beyannamelerindeki aşağıdaki kalemler hesaba dahil edilmelidir.

2.2. (6.1.1)      Üye Ödentileri

2.3. (6.1.2)      Yurtdışından Alınan Yardımlar (1)

2.4. (6.1.3)      Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2)

2.5. (6.1.4)      Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı 

2.6. (6.1.5)      İktisadi İşletme Gelirleri

2.7. (6.1.6)      Finansal Gelirler

2.8. (6.1.7)      Kira Gelirleri

2.9. (6.1.8)      Diğer Gelirler

Gelir kalemlerinin başındaki kodlar İşletme Defteri tutanlar için Bölüm 7.1’deki kodlardır. Bilanço Esasında Yevmiye Defteri tutanlar için Bölüm 7.2’deki gelir kodları parantez içinde gösterilmiştir.


 Soru:

….. Dernekler Federasyonu adına yazıyorum. Klasik hemşeri dernek/federasyonlarından farklı olarak proje, eğitim, kişisel gelişim ve toplumsal fayda sağlayacak faaliyet sistemini kurmaya çalışıyoruz. Federasyon olarak tüzüğümüzde de bahsi geçen tematik alanlarda faaliyet gösterilmesinden söz ediliyor. Fakat, başvuru yapabileceklerin kriteri "dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif" olarak sınırlandırılmış. Benim sormak istediğim, kendisine bağlı 120'den fazla hemşeri ve iş adamları derneklerinin bir federasyonu olarak biz BİRLİKTE Destek Programı'ndan faydalanabilir miyiz?

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri açıkça tanımlanmıştır. Her iki bileşen için de temel koşul, tüzel kişilik sahibi bir sivil toplum örgütü (dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen (ya da kârın hissedarlara dağıtılmadığı) kooperatif) olmaktır. Bu nedenle, federasyonlar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.


 Soru:

Üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir derneğin kurucu üyesiyim. Derneğimizin yapmayı planladığı farklı alan ve sorunlara hitap eden projeler ve faaliyetler bulunmakta. Ancak maddi kaynaklarımız çok kısıtlı. Derneğimizin kurucuları/üyeleri de öğrenci olduğu için herhangi bir maddi gelirimiz bulunmuyor. Çözüm üretmek istediğimiz bunca sorun varken, maddi olanaksızlık nedeniyle bunları yapamıyor olmak bizleri üzüyor. Destek programınızı gördük. Sizler bize destek verebilir misiniz?

Cevap:

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı Başvuru Rehberinde programın amacı, hedef grupları, sağlanacak finansal desteğin ve rehberlik programının özellikleri tanımlanmıştır. Program açık çağrı ile yayımlanmıştır. Uygunluk kriterlerini karşılayan tüm STÖ’ler 8 Ocak 2018 tarihine kadar programa başvuru iletebilirler. Başvurular yine başvuru rehberinde açıkça tanımlanmış kriterlere göre bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır. Başvuruların ne şekilde iletileceği ve nasıl değerlendirileceği konusunda lütfen Başvuru Rehberi’ni detaylı şekilde inceleyiniz.

Buna ek olarak, başvuru rehberinde de belirtildiği gibi, STGM programın Sözleşme Makamıdır. Başvuru aşamasında STGM tarafından başvuru sahiplerine sunulacak destek başvuruların programın koşul ve usullerine uygun şekilde iletilmesi için gerekli teknik destekle sınırlı olacaktır. Tüm başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine riayet etmek ve her türlü çıkar çatışmasının önüne geçmek için hiçbir şekilde başvuruların içeriğine ve niteliğine ilişkin görüş bildirmeye yönelik bir destek sağlanmayacaktır.


 Soru:

BİRLİKTE Yerel STÖ’ler Kurumsal Destek Programı’na başvuru yapmak istiyoruz. Ancak hibe rehberini okuduğumuzda hem Yerel STÖ’ler bölümünde hem de Ulusal STÖ’ler bölümünde hibe programına başvuru yapmak isteyen STÖ’lerin misyonunun ve hedeflerinin; İnsan Hakları, İfade Özgürlüğü, Kadın Hakları,  Sığınmacı/Mülteci Hakları, LGBTİ Hakları, Çocuk Hakları, Engelli Hakları, Gençlik Hakları, Kent Hakkı, Dijital Haklar • Kültürel Haklar, • Çevre, Doğa Koruma ve/veya Hayvan Hakları tematik alanlardan en az birisi ile örtüşüyor olması gerektiği şartı bulunmaktadır. Bu kapsamda Yeşilay gibi bağımlılıkla mücadele eden ya da Kızılay gibi insan sağlığı odaklı işler yapan kurumlar da hibe destek programına başvurabiliyor mu? 

Cevap:

BİRLİKTE Destek Programı’nın hedef grubuna göre farklılaşan iki bileşeni bulunmaktadır. Bileşen 1 Yerel STÖ’ler, Bileşen 2 ise ulusal STÖ’lerin başvuruda bulunabilmesi için oluşturulmuştur. Başvuru Rehberi Bölüm 3.1.1’de Bileşen 1, Bölüm 3.2.1’de ise Bileşen 2 için uygunluk kriterleri tanımlanmıştır. Bahsi geçen tematik alanlarda çalışıyor olmak uygunluk kriterlerinden birisi olup, uygunluk kriterleri bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Başvuru sahibi STÖ hangi bileşene başvuracaksa o bileşen için listelenen tüm uygunluk kriterlerini karşılıyor olmalıdır. Eğer sorunuzda bahsettiğiniz STÖ’ler tematik alanlar da dahil olmak üzere başvuru için tüm uygunluk kriterlerini karşılıyorlarsa başvuru için uygun yapılardır. Uygunluk değerlendirmesi başvuru formunda sağlanan bilgilere ve tüm destekleyici evraklara istinaden değerlendirme aşamasında yapılacaktır.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.