Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

2020-2021 Avrasya Sivil Toplum Programı Kavram Belgesi Başvuru Çağrısı

30.09.2020
Norveç Helsinki Komitesi (NHC) 2020/2021 Avrasya Sivil Toplum Programı’na yönelik olarak başvuruları almaya başladığını duyurdu. Herkes için insan haklarının korunması, demokratik prensipler ve hukukun üstünlüğü odaklı program, insan haklarının geliştirilmesinde sivil toplumun oynadığı önemli rolün desteklenmesini amaçlıyor. 
Program kapsamında 5 bin ile 25 bin Amerikan Doları arasında destek verilecek.  Kavram Belgesi başvurusu için son tarih ise 19 Ekim 2020. 
 
Kavram Belgesi Başvuru Formu için tıklayınız. Sorularınız için [email protected] eposta adresine yazabilirsiniz.
 
Projelerin, kuruluş veya kişilerin yer aldığı ülkede uygulanması, kurumsal destek fonun bu ülkede kullanılması ve projelerin 12 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
 
Başvuru süreci, kavram belgesi ile esas tekliften oluşan iki aşamalı bir süreçtir. Kavram belgesi aşamasındaki başvurunun kısa olması, temel uygunluk kriterlerinin karşılanmasına odaklanması ve projenin veya talep edilen kurumsal destek fonunun temel özelliklerini açıklaması istenmektedir. Ön elemenin ardından seçilen tekliflere ilişkin olarak detaylı esas teklifin sunulması istenecektir. Esas teklifin değerlendirilmesinin ardından en yüksek puan alan teklifler ayrıntılı inceleme görüşmeleri için davet edilecektir.
Programın Hedefleri
 • Avrasya Sivil Toplum Programı şunları temin etmeyi amaçlamaktadır:
 • Sivil toplum kuruluşlarının sağladığı kurumsal kapasiteyi destekleyecek kurumsal destek fonu,
 • Programın öncelikli konularını kapsayan proje fonu.
 • Her bir fon planına ilişkin detaylar bu belgenin sonunda açıklanmaktadır. 
Uygunluk – Kimler başvurabilir?
 • Türkiye’de kayıtlı STK’lar – vakıflar, dernekler, meslek örgütleri, sendikalar ve kâr amacı gütmeyen kooperatifler ve üniversiteler dahil olmak üzere.[4]
 • İnsan hakları konularında geçmişte birlikte çalışma yürüttüklerini kanıtlayabilecek kişi toplulukları (en az üç kişi) yalnızca proje fonuna başvurabilir.
 • 2019 yılında azami 3.600.000 TL ciroya sahip STK’lar.
 • Kuruluşlar yalnızca tek bir başvuruda bulunabilir; ancak kendi başvurularının yanı sıra başka bir kuruluşun başvurusunda eş-başvuru sahibi olarak yer alabilir.
 • Fonların alt-hibe yoluyla aktarılması mümkün değildir.
Öncelikli Konular
 
Bu teklif çağrısı insan hakları alanına giren tüm konulara ilişkin başvurulara açıktır; izleme ve raporlama, adli yardım temini, eğitim, sosyal medya kampanyaları ve diyalog da dahil olmak üzere çeşitli metodolojiler uygulanabilir.
 
Ayrıca, aşağıdaki meseleleri konu alan başvurular özellikle teşvik edilmektedir:
 • bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sağlık hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, adil ve eşit ücret, güvenli çalışma koşulları, sendika hakkı, yeterli barınma, gıda ve kültürel hayata katılım standardından etkili şekilde yararlanılması da dahil olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel hakların yargısal yollarla savunulabilirliği;
 • bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, katılım hakkı, ifade özgürlüğü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, oyun hakkı, eğitim hakkı, örgütlenme ve barışçıl toplantı özgürlüğü, velinin/velilerin, yasal vasinin/vasilerin veya çocuğun bakımıyla ilgilenen başka herhangi bir kişinin nezareti altında her türlü fiziksel veya duygusal şiddetten, zarardan veya istismardan, ihmal veya ihmalkâr muameleden, cinsel taciz de dahil olmak üzere kötü muameleden ya da tacizden korunma hakkı da dahil olmak üzere çocuk hakları;
 • azınlıklar, mülteciler veya sığınmacılar, kadınlar, genç kızlar ve LGBTİ+ bireyler, yaşlılar da dahil olmak üzere dezavantajlı grupların insan haklarının etkili şekilde kullanımına erişimi;
 • eğitim faaliyetleri de dahil olmak üzere insan haklarına yönelik gençlik faaliyetleri geliştirilmesi;
 • açık veya zımni şekilde toplumdaki farklı topluluklar arasında köprü inşasını veya sivil toplum çevreleri ile ilgili resmi makamlar arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılmasını amaçlayan projeler başvuru için özellikle teşvik edilmektedir.

Takvim çizelgesi

Kısa kavram belgesi için çağrı ilanı

29 Eylül 2020

Son başvuru tarihi (kavram belgesi ile)

19 Ekim 2020

Esas proje teklifi için davet

9 Kasım 2020

Esas proje teklifi son sunum tarihi

23 Kasım 2020

Başarılı projelerin ilanı

7 Aralık 2020

Hibe yazısı ve fonun %50’sinin ödenmesi

21 Aralık 2020 ile başlayan hafta

Fonun ödenmesi

31 Mayıs 2021 ile başlayan hafta

İlerleme raporu

15 Haziran 2021

Projenin sonu

21 Aralık 2021

Lehdarların nihai rapor

10 Ocak 2022

Fonun ödenmesi

16 Ocak 2022 ile başlayan hafta

NHC’nin nihai raporu, değerlendirmesi ve kapanış

31 Mart 2021

Değerlendirme Kriterleri ve İşleyiş Süreci

Başvurular hibe programının öncelikli konularına dayalı projeleri ve başvurunun program ile olan ilgisini, etkinliğini, etkililiğini, tesirini ve sürdürülebilirliğini saptamak amacıyla bir inceleme heyeti tarafından değerlendirilecektir.

Kuruluşların demokratik prensiplere uygunluğu ve herkes için insan haklarının korunmasına bağlılığı hususlarına gereken önem verilecektir.

Raporlama ve Değerlendirme

Hibe sahiplerinin projenin/kurumsal destek kullanımının yarısında bir açıklayıcı ilerleme raporu hazırlaması ve bunun yanı sıra, projenin/kurumsal destek kullanımının sonunda daha detaylı bir açıklayıcı ve finansal proje raporu hazırlaması gerekecektir. Bunlardan başka, kaydedilen ilerlemenin anlaşılması ve kuruluşu veya kişi topluluğunu desteklemek için üç ayda bir sözlü raporlama gerçekleştirilecektir.

* Kurumsal destek fonu ve proje fonu şartları

Kurumsal destek fonu: STK’lar başvurucu kuruluşun kurumsal gelişimiyle ilişkili olarak aşağıda belirtilen faaliyetler için fon talep edebilir (bu liste sınırlayıcı olmayıp gösterge niteliği taşımaktadır)

 • Kurumsal kapasite geliştirme
  • Kurumsal yönetim mekanizması geliştirme
  • Proje yönetimi, finansal yönetim
  • Kaynak geliştirme
 • Savunuculuk ve kampanya faaliyetleri geliştirme
 • İzleme, araştırma ve analiz kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Gönüllü yönetimi de dahil olmak üzere insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi
 • İnsan haklarının uygulamaya geçirilmesini izleme ve raporlama
 • Savunuculuk
 • Hesap verebilirlik mekanizmasının güçlendirilmesi
 • İletişim ve görünürlük
 • Kuruluşun gelişimi ile ilişkili diğer benzer faaliyetler.

Proje fonu: STK’lar aşağıdaki konulara yönelik projeler için fon talep edebilir:

 • Ulusal ve uluslararası insan hakları uygunluk denetim mekanizmaları ve farkındalık uyandırma ile ilişkili olarak insan haklarının izlenmesi ve raporlanması
 • İnsan hakları alanında çalışan kurum ve personel bakımından kapasite inşası
 • İnsan haklarının korunmasını güçlendirmeye yönelik ulusal ve uluslararası savunuculuk
 • Politika geliştirme faaliyetleri
 • Şubesi bulunan STK’lar insan haklarının yerel ve merkezi olarak izlenip raporlanmasına yönelik biçimlendirilmiş yöntemler tesis edebilir
 • Sosyal medya veya medya kampanyaları geliştirilmesi
 • Çevrimiçi eğitim materyalleri geliştirilmesi
 • Toplumsal hareketlilik
 • Mevcut bir proje için fon eşleşmesi
 • Proje faaliyetlerini destekleyen ve onlarla bağlantılı araştırmalar
 • İnsan haklarının savunulması ile bağlantılı başka benzer faaliyetler.
Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler