Ana içeriğe atla
Image
video çekim
Share

Sivilog Projesi, AB Desteğiyle Hayata Geçirilen 10 İyi Projeyi Videolaştırdı

05.04.2022
Sivilog: Aktif Diyaloğun Derinleştirilmesi projesi, AB desteğiyle hayata geçirilen 10 projeyi videolaştırdı. Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere çeşitli programlar aracılığıyla sağlanan hibelerle proje yürüten; kırsal kalkınma, tarım, sanat, sağlık, basın ve gençlik gibi alanlarda faaliyet gösteren 10 kurum, hibe programları kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamaların detaylarını izleyicilerle paylaştı. 

Akdeniz Naturel Yaşam Derneği – Yöresel Ürünlerle Kırsal Kalkınma Projesi
Yöresel bir ürün olan Hint İnciri’nin bölgenin kalkınmasında daha etkin bir rol oynamasını hedefleyen proje, 2016-2017 yıllarında gerçekleştirildi. Proje kapsamında 25 ziraat mühendisi hint incirinin yetiştirilmesi üzerine teknik eğitimler aldı ve 500 çiftçiye bu eğitimi aktardı. Kurulan üretici birliği, İtalya’daki sektör temsilcileriyle deneyim alışverişi ve iş birlikleri gerçekleştirdi. Hint incirinin ihracatı 2017 yılında 5 ton iken 2021 yılında 12 tona çıkartıldı. Hint incirinin gıda teknolojileri alanında (dondurma, marmelat, meyve suyu vb.) ve tıbbi alanda kullanımına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor.
https://sivilog.org/videolar/yoresel-urunlerle-kirsal-kalkinma-projesi
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği – Zehirsiz Sofralar

Tarım alanında kullanılan, insan sağlığına zararlı tarım ilaçlarının (pestisitlerin) yasaklanmasını hedefleyen proje, 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirildi. Bu amaç doğrultusunda, bu alanda çalışan AB’deki ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’deki STK’ların konuyla ilgili kampanyacılık ve savunuculuk faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında bilgilendirici yayınlar hazırlandı ve yaygınlaştırıldı, 100’ün üzerinde STK ve sivil inisiyatif “Zehirsiz Sofralar Platformu”yla bir araya geldi. 160 binin üzerinde imza toplanan başarılı kampanya çalışmalarının sonucu olarak 25 pestisit Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı.
https://sivilog.org/videolar/zehirsiz-sofralar-projesi

Çölyak ve Organik Beslenme Derneği – Çölyaklılar Eğitimde

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan çölyak derneklerini bir araya getirerek örgütlenme kabiliyetini arttırmayı hedefleyen proje, 2016 yılında gerçekleştirildi. Projenin nihai amacı, çölyaklı bireylerin yaşamlarını daha verimli, kaliteli ve yaşanabilir kılmaktı. Bu doğrultuda alanda çalışan STK temsilcileriyle strateji planı oluşturuldu ve çölyak araştırma komisyonunun kurulmasına öncü olmak için TBMM’ye gidildi. 1 gün sonra, TBMM’de bu komisyonun kurulmasıyla ilgili önerge verildi ve tüm partiler tarafından kabul edildi. Bu süreci takiben çölyaklıların glutensiz ürünlere erişimi arttı, Türkiye’de çölyak alanında çalışan STK sayısı 23’ten 45’e çıktı.
https://sivilog.org/videolar/colyaklilar-egitimde-projesi

Gazeteciler Cemiyeti – Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi

Türkiye’de gazetecileri ve medya çalışanlarını destekleyerek serbest gazeteciliği sürdürme amacıyla yürütülen proje, 2019-2022 yılları arasında gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında genç gazetecilere ve medya kurumlarına bir yandan eğitimler gibi güçlendirici destekler verilirken bir yandan ekipman, ofis giderleri gibi maddi destekler verildi. Proje; genç ve işsiz gazetecileri, işini kaybetmiş gazetecileri ve anayasal haber alma hakkına erişmek isteyen vatandaşları hedefledi. Proje kapsamında toplamda 292 gazeteciye ve 47 kuruma destek verildi; 60 haber platformunun, 1 ajansın ve 5 basın evinin kurulması desteklendi.
https://sivilog.org/videolar/demokrasi-icin-medya-medya-icin-demokrasi

Birey ve Toplum Sağlığında İz Derneği – Yan Yana Türkiye’nin Her Yerinde

Farklı etnik kökenlerden çocukların okullarda bir arada ve uyum içinde bulunmasını hedefleyen proje, 2019-2022 yılları arasında gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği   içerisinde, 10 ilden (İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Mersin, Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa) 650 rehber öğretmene eğitimler verildi. Bu eğitimlerin temel amacı, göçmen ve ev sahibi topluma mensup çocukların uyum içinde eğitim almasına uygun bir ortam yaratılmasıydı. Eğitimler, uzmanlıkla hazırlanan rehberler ve kutu oyunları ile desteklendi. Proje aynı zamanda öğrencilerin ailelerini ve genel kamuoyunu hedefleyen farkındalık arttırıcı birtakım çalışmalar da gerçekleştirdi.
https://sivilog.org/videolar/yan-yana-turkiyenin-her-yerinde-projesi

Hrant Dink Vakfı – Yeni bir Söylem ve Diyaloğa Doğru
İnsan hakları temelli, nefret söyleminin yerine alternatif, kapsayıcı bir dili koyabilmeyi hedefleyen proje, 2018-2021 yılları arasında gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrımcı söylemle, kapsayıcı bir dille ve mültecilere yönelik nefret söylemiyle ilgili toplantılar, paneller ve eğitimler düzenlendi Eğitmen eğitimleri gerçekleştirerek daha geniş kitlelere ulaşıldı. Projenin tamamlanmasının ardından eğitimler, mültecilere yönelik nefret söyleminin yanı sıra Türkiye’de nefret söylemi ve ayrımcılığa maruz kalan dini, ulusal, etnik diğer kimlikleri ve cinsiyet kimliklerini içerecek şekilde geliştirilerek yapılmaya devam ediliyor.
https://sivilog.org/videolar/yeni-bir-soylem-ve-diyaloga-dogru-projesi

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği - Antakya Medeniyetler Korosu’nun Kapasite Gelişimi

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği’nin kapasitesini arttırma ve yerel ve ulusal STK’lar ve kamu kurumlarıyla yapılan iş birliklerini güçlendirme amaçlarıyla yürütülen proje, 2019-2020 yıllarında gerçekleştirildi. Proje kapsamında yerel STK’larla yapılan strateji çalıştayı ile derneğin uzun soluklu politikaları belirlendi. Yerel STK temsilcilerine ve dernek üyelerine iletişim ve gönüllülük gibi çeşitli konularda güçlendirici eğitimler verildi. Ek olarak İstanbul’da ve Hatay’da gerçekleştirilen konserlerle de derneğin çokkültürlü yapısı kitlelere ulaştırıldı.
https://sivilog.org/videolar/antakya-medeniyetler-korosunun-kapasite-gelisimi-projesi

Pi Gençlik Derneği - Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi

Gençlik alanında çalışan örgütleri ve temsilcilerinin güçlenmesini amaçlayan proje, 2020-2021 arasında gerçekleştirildi. Proje kapsamında Yerel Gençlik Derneği Ağı adında, Türkiye’de gençlik çalışan dernekleri bir çatı altında toplayan bir platform kuruldu. Bu platform vasıtasıyla gençlik çalışmaları alanındaki ortak sorunlar keşfedildi ve çözüm üretilebilmesi için harekete geçildi. İnsan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve gençlik hakları konularında eğitimler düzenlendi. Gençlik derneklerinin ve çalışanlarına ortak bir çevrimiçi alan sunan www.genclikdernekleri.org web sitesi çalışmalarını sürdürüyor.
https://sivilog.org/videolar/yerel-genclik-dernekleri-agi-projesi

Temel İhtiyaç Derneği – Türkiye’de Gıda Bankacılığının Kapasitesinin Geliştirilmesi

Türkiye’de gıda bankacılığını yaygınlaştırmak hedefiyle yürütülen proje, 2019-2020 yılları arasında yürütüldü. Gıda bankası, israfa gidecek ürünlerin değerlendirilmek üzere üreticiler tarafından bağışlandığı sistem anlamına geliyor. Proje kapsamında 14 ilde (İstanbul, Çanakkale, Samsun, Trabzon, Malatya, Van, İzmir, Afyon, Ankara, Konya, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep) toplantılar yaparak gıda bankacılığı sistemi tanıtıldı; yerel yönetimlerle, üreticilerle, ticaret odalarıyla ve valiliklerle görüşmeler gerçekleştirildi. Proje, 12 yeni gıda bankasının açılmasına öncülük etti. Süreç boyunca 700 ton gıda, tekstil, temizlik ve kozmetik ürünü israftan kurtarıldı. Dernek, projenin tamamlanmasının ardından toplam 57 tane gıda bankasına destek vermeye devam ediyor

https://sivilog.org/videolar/turkiyede-gida-bankaciliginin-kapasitesinin-gelistirilmesi-projesi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) – İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı

Kamu ve STK’lar Arasındaki İş Birliğinin Güçlendirilmesi için Ağlar ve Ortaklıklar Hibe Programı Kadın girişimciliğinin kamu ihalelerinde katılımının arttırılması hedefiyle yürütülen proje, 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirildi. Proje kapsamında çeşitli araçlar vasıtasıyla kadın girişimciler arasındaki iletişim ve iş birliği arttırıldı. Kadın girişimcilere hukuk, finans, idari süreçler gibi konularda çevrimiçi eğitimler sağlandı. Çeşitli illerde (İstanbul, Bursa, Ankara, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Antalya, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Van) STK’lar, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla toplantılar ve görüş alışverişi gerçekleştirildi. Proje sürecinde kadın girişimciliğine ilişkin belediyelerde yerel modelleme dokümanı hazırland ve TBMM’ye sunmak üzere bir yasa önerisi taslağı oluşturuldu.
https://sivilog.org/videolar/is-dunyasinda-kadin-iletisim-agi-projesi

İlgili Eğitim