Ana içeriğe atla
Image
hibe destek
Share

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Teklif Çağrısı

02.02.2021
Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla sivil toplum örgütlerine doğrudan mali destek veren Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) Türkiye Programı için teklif çağrısı yayınlandı.  Programa ön başvurular 16 Mart 2021, Brüksel saatiyle 16:00'ya kadar kabul edilecek. 

Program Hakkında

Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) 235/2014 sayılı Tüzük (AB) ile oluşturulan ve 2014-2020 dönemi için Mart 2014'te Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen ve sivil toplum girişimlerine destek yoluyla dünya çapında demokrasi ve insan hakları için bir oluşturulmuş bir finansman aracıdır. DİHAA, sivil toplumu siyasi reform ve insan haklarının savunulması için etkili bir güç haline getirmek üzere desteklemek için tasarlanmıştır. Program, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili AB politikalarının uygulanmasına yönelik çeşitli diğer araçları tamamlar. Türkiye bağlamında DİHAA, AB'deki son gelişmeleri dikkate alarak bu alanda gelişen ve dinamik ihtiyaçları ele almanın yanı sıra diğer AB Araçlarını, yani Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) tamamlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca DİHAA, özellikle demokrasi ve insan hakları gibi hassas alanlarda
ulusal düzeyde sivil toplum örgütleriyle iş birliğinin kritik bir özelliği olan eylem bağımsızlığını sunmaktadır. Değişen koşullara yanıt vermek veya yeniliği desteklemek için büyük esneklik ve kapasite sunar.

Türkiye'de DİHAA

DİHAA, 2002 yılından bu yana Türkiye'de ifade özgürlüğünden adalete erişimin iyileştirilmesi, işkence ve cezasızlıkla mücadele, kadın hakları, koruma ve kültürel çeşitliliğe saygı gibi konuları ele alan 150'den fazla projeye destek sağlamıştır. Bu destek, örgütlü vatandaşların reform sürecine daha iyi katılımını sağlayarak Türkiye’nin reform çabalarını tamamlamada etkili olmuştur.

Programın Amacı ve Öncelikli Alanlar

Bu teklif çağrısının genel amacı, demokrasinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumu desteklemek ve güçlendirmek ve böylece sivil, demokratik ve sivil toplum alanlarının açılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu teklif çağrısının özel amacı, “yerel ve ulusal düzeyde insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine sivil toplumun katılımını güçlendirmektir”. Ek olarak, proje teklifleri (a) insan hakları ihlalinin gözlemlendiği veya insan haklarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulan herhangi bir duruma; ve / veya (b) sivil toplumun ve sivil aktörlerin dijital güvenlik ve COVID-19 gibi halk sağlığı riskleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni ve modern zorluklara karşı direncini desteklemeyi ele alabilir.
Teklif çağrısının öncelikleri şunlardır:

 • Çocuk ve kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele, LGBTİ kişilerin hakları;
 • Ayrımcılık yapmama, azınlıklara mensup kişilerin hakları, din veya inanç özgürlüğü
 • Adil yargılanma hakkı, cezasızlıkla mücadele, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, cezaevinde insan hakları
 • İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü.

Bu teklif çağrısı, hak temelli yaklaşım metodolojisine saygı gösteren projeleri finanse edecektir. 2014 yılında "AB Kalkınma İş birliği için Tüm İnsan Haklarını Kapsayan Hak Temelli Bir Yaklaşım" araç kutusunun ve ilgili Konsey Sonuçlarının kabul edilmesinin ardından, Avrupa Komisyonu kalkınma iş birliği için Hak Temelli Yaklaşıma doğru ilerlemeyi taahhüt etmiştir.

Başvuru Hakkında

Bu teklif çağrısına başvurmak için, başvuru sahiplerinin teklif edilen projeye dahil olan kuruluşlar hakkında bilgi vermesi gerekir. Bu teklif çağrısı için bu bilgilerin PADOR'a kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca bu teklif çağrısı için PROSPECT üzerinden çevrimiçi başvuru yapılması zorunludur. Başvurular iki aşamada alınacaktır. İlk aşama olan Ön Teklif (Concept Note) aşamasını geçen başvuru sahiplerinden ikinci aşama olan Tam Başvuru (Full Application) aşamasına geçmeleri istenecektir.

Hibe almaya hak kazanmak için;

 • tüzel kişi olmak ve
 • kar amacı gütmeyen ve
 • sivil toplum örgütü olmak ve
 • eş-başvuran (lar) ve bağlı kuruluş (lar) ile projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğruda
 • sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek ve
 • baş başvuru sahipleri ve varsa eş başvuru sahipleri ve bağlı kuruluşlar için hiçbir ülke kısıtlaması/sınırlaması uygulanmaz.

Bir proje teklifinin ilk planlanan süresi 24 aydan az, 36 ayı geçemez.

Proje teklifinin, bu çağrının küresel ve özel hedefleriyle uyumlu olması gerekir. Ayrıca, teklifin hangi öncelikli veya önceliklere yanıt vereceğinin belirtmesi gerekir. Faaliyetler, Hak Temelli Yaklaşım ve cinsiyete duyarlı bir yaklaşım izlenerek tasarlanmalı, uygulanmalı ve proje uygulaması sırasında toplanan veriler cinsiyete göre ayrıştırılmalıdır.

Projelerin uygulama yeri Türkiye’dir. Ancak, projenin genel hedeflerine ulaşılmasına açıkça katkıda bulundukları sürece, çalışma gezileri, etkinliklere katılım ve STK temsilcilerinin platformlara, toplantılara ve konferanslara katılımı ile ilgili belirli faaliyetler başka ülkelerde uygulanabilir. Avrupa Birliği Üye Devletleri, Aday ve Potansiyel Aday ülkelerden bilgi ve deneyim alışverişi ile ilgili faaliyetler, ancak daha geniş bir eylemin parçası olması durumunda desteklenebilir.

 • Başvuru sahibi, bu teklif çağrısı kapsamında 1'den fazla başvuruda bulunam.z
 • Başvuru sahibine bu teklif çağrısı kapsamında 1'den fazla hibe verilemez.
 • Başvuru sahibi, aynı anda başka bir başvuruda eş-başvuran veya bağlı kuruluş olabilir.
 • Eş başvuran / bağlı kuruluş, bu teklif çağrısı kapsamındaki 1'den fazla başvuruda eş-başvuran veya bağlı kuruluş olabilir
 • Eş başvuran / bağlı kuruluş, bu teklif çağrısı kapsamında 1'den fazla hibe alamaz.

Hibe Miktarı

Bu teklif çağrısı kapsamında tahsis edilen gösterge niteliğindeki toplam hibe miktarı 3.300.000 EUR'dur. Bir başvuruyla talep edilecek hibe miktarı ise aşağıdaki asgari ve azami sınırlar arasında olmalıdır:

 • Asgari miktar: 300.000 EUR
 • Azami miktar: 600.000 EUR

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen hibe, eylemin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki asgari ve azami yüzdeleri arasında olmalıdır:
• Asgari yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 80'i.
• Azami yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 95'i.

Son Başvuru Tarihi

Ön Tekliflerin teslimi için son tarih 16 Mart 2021 saat 16:00'dır (Brüksel tarihi ve saati).

Bu teklif çağrısıyla ilgili sorular, ön tekliflerin son teslim tarihinden en geç 21 gün önce [email protected] adresine teklif çağrısının referansını açıkça belirtecek şekilde gönderilebilir.

Bu duyuru STGM tarafından yapılan gayrı resmi çeviriye dayanmaktadır, her durumda yayınlanmış olan resmi belgeler esastır. Bu teklif çağrısına başvuru yapmadan önce lütfen Hibe Başvuru Sahipleri için Başvuru Rehberini ve ilgili ek dokümanları lütfen dikkatlice inceleyiniz.