Ana içeriğe atla
Image
Birlikte yaka pinleri
Share

Kurumsal Hibe Desteği Nedir?

BİRLİKTE Kurumsal Destek Programı’nın içerdiği iki destek mekanizmasından biri kurumsal hibe desteğidir. Bu destek türü “genel operasyonel hibe” ya da “çekirdek hibe” olarak da adlandırılabilmektedir.

Kurumsal hibe desteği en genel anlamı ile sivil toplum örgütlerine varlıklarını devam ettirebilmeleri ve amaçlarını gerçekleştirmeleri için sağlanan, herhangi bir proje ya da program geliştirilmesi şartına bağlı olmaksızın STÖ’leri bir bütün olarak misyonlarını gerçekleştirmeleri için desteklemeyi hedefleyen hibe türüdür. Kurumsal hibe desteği STÖ’lerin kendi temel hedeflerine odaklanmalarına olanak tanır. STÖ’lere sağlanan maddi kaynakları en çok ihtiyaç duydukları alanlara yönlendirebilecekleri bir esneklik sağlar. 

Kurumsal Hibenin Proje Hibesinden Farkı

Sivil toplumda en yaygın uygulanan maddi destek türü proje hibeleridir. Proje hibelerinden farklı olarak kurumsal hibe destekleri kapsamındaki destekler herhangi bir proje geliştirilmesi şartı aranmaksızın sağlanır.

Sivil topluma fon sağlayan donör kurum ve kuruluşlar açısından program tasarımı, yönetimi ve sonuçların izlenip değerlendirilmesi bakımından kurumsal hibe, sınırları ve hedeflenen sonuçları daha keskin şekilde tanımlanabilen bir proje teklifine fon sağlamaktan daha çetrefilli ve emek yoğun bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu nedenle donör kurumlar proje hibesini kurumsal hibeye genellikle tercih etseler de, portföylerine kurumsal hibe türünü de ekleyen donörlerin sayısı dünya genelinde giderek yükselen bir oranda artmaktadır. 

Türkiye’de de sivil topluma yönelik kurumsal hibe olanaklarının çoğalması STÖ’lerin varlıklarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları kira, personel vb gibi temel giderlerinin karşılanabilmesi açısından kritik önemdedir.

BİRLİKTE Destek Programı Kurumsal Hibe Desteği

BİRLİKTE Destek Programı tarafından sağlanan kurumsal hibe, Türkiye’de Avrupa Birliği’nin sivil topluma yönelik olarak sağladığı ilk kurumsal hibe programı olma özelliği taşıyor. Bu bağlamda benzer programların yaygınlaşabilmesi için üstlendiğimiz öncü rolün farkında olarak, AB destekli bir ilk örnek olan BİRLİKTE Destek Programı’nın başvuru sürecinden başlamak üzere tüm program tasarımını, başvuru belgelerinin oluşturulmasını, uygulama, izleme ve raporlama prosedürlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Yine diğer STÖ’lerin bu alandaki uygulama girişimlerine teknik bilgi ve deneyim paylaşımı desteği sağlamaktadır. Daha önce yürüttüğümüz hibe programlarından ve  diğer saha çalışmalarından elde ettiğimiz geniş çaplı deneyim ağır uygulama prosedürlerinin STÖ’lerin çalışma verimliliklerini düşürdüğünü ortaya koydu. Bu nedenle kurumsal hibe desteği, program katılımcısı STÖ’lerin sağlanan maddi kaynağı en çok ihtiyaç duydukları alanlara yönlendirebilecekleri esnekliği sağlayacak şekilde tasarlandı. Uygulama kuralları, ilgili AB prosedürlerinin ve ulusal mevzuatın izin verdiği oranda, STÖ’lere geniş bir hareket alanı sağlayacak ve ihtiyaçlarına hızla cevap verebilecek şekilde düzenlendi. Bu desteğin, STÖ’lerin kendi temel hedeflerine odaklanmalarına öncelik tanıyacak ve kısıtlı olanaklarla yaratılan maddi kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasına destek olacak mekanizmaları içermesine özen gösterildi.

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında sağlanan kurumsal hibe desteği ile BİRLİKTE  Kurumsal Destek Programı’na katılan STÖ’ler personel maaşlarını, ofis kiralarını, genel ofis giderlerini, ofisin ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan ekipman maliyetlerini, kurumsal basım yayın ve diğer iletişim giderlerini, ulusal/uluslararası sivil  üyelik aidatlarını ve temel faaliyetlerinin maliyetlerini iki yıl boyunca BİRLİKTE  kurumsal hibe desteği kapsamında karşılama fırsatı yakalar.

İlgili Eğitim