Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) 2020 Hibe Programı için Küresel Çağrı

26.10.2020
Demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarına doğrudan mali destek veren Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) 2020 Hibe Programı için küresel çağrı yayınlandı. Dünya çapında demokrasiyi, insan haklarını ve temel özgürlükleri korumak ve geliştirmek için sivil toplumu desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen çağrıda tematik alan daralan sivil, demokratik ve sivil toplum alanı olarak belirlendi.  Programa son başvuru 20 Kasım 2020

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) 2020 Hibe Programı için STGM olarak bir bilgi notu hazırladık. Destek Noktası Uzmanımız tarafından hazırlanan bu bilgi notu çağrıya ilişkin bazı temel bilgileri özet olarak içermekte olup, teklif çağrısı başvuru rehberinin ve eklerinin detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Rehbere ve eklere buradan ulaşabilirsiniz. Teklif çağrısına ilişkin olası değişiklikler (corrigendum) çağrı sayfasında yayınlanmaktadır. Bu nedenle, başvuru süreci boyunca sayfanın kontrol edilmesi önerilir.

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı’nın (DİHAA) 2020 dönemi teklif çağrısı 4 coğrafi alanı içeriyor.

 • Alan (Lot 1)-Afrika
 • Alan (Lot 2)- Asya ve Pasifik
 • Alan (Lot 3)-Latin Amerika ve Karayipler
 • Alan (Lot 4)- Genişleme ve Komşuluk Ülkeleri

Her bir alan (lot) ve bölge için proje uygulama yeri (hedef ülkeler) olarak uygun ülkelerin ayrıntılı listesini içeren Ek L’de (hibe rehberinin eki olan Annex L) Türkiye 4. coğrafi alanda yer alıyor. 

Bu teklif çağrısının küresel hedefi, dünya çapında demokrasiyi, insan haklarını ve temel özgürlükleri korumak ve geliştirmek için sivil toplumu desteklemek ve güçlendirmektir.

Yukarıda yer alan dört alan (lot) da aynı tematik odağı paylaşır: Daralan sivil, demokratik ve sivil toplum alanı.

Bu teklif çağrısının özel hedefi sivil, demokratik ve sivil toplum alanının dinamiklerini (daralma, açılma) ele almaya odaklanan çok ülkeli bir kaynak merkezinin (resource hub) pilot uygulamasını yapmaktır. İnsan hakları ve demokrasi üzerine çalışan sivil toplumu ve diğer aktörleri temel özgürlüklere, sivil katılıma ve demokratik yönetişime daha fazla saygı duymaya, değiştirmeye ve ulusal düzeyde daha etkili bir kalkınma sürecini ortaya çıkarmaya desteklemelidir.

Hibe rehberi 1.2. bölümünde çağrının genel hedefi ve spesifik hedefinin yanı sıra; öncelikleri ve projelerin odaklanması gereken temalar mevcuttur. Detaylı bilgi için hibe rehberinin incelenmesi gerekmektedir.

Bu teklif çağrısı, hak temelli yaklaşım metodolojisini benimseyen projeleri destekleyecektir (Bkz. Hibe rehberi, “Overarching and working principles” başlığı)

Hibe rehberinde  “Cross-Cutting Elements” başlığı altında belirtilen katma değer unsurları hem ön başvuruda hem de tam başvuruda yansıtılmalıdır.

Fonun her bir alana (lot) göre tahsisi:

 • Alan (Lot 1)-Afrika: EUR 2,500,000
 • Alan (Lot 2)- Asya ve Pasifik: EUR 2,500,000
 • Alan (Lot 3)-Latin Amerika ve Karayipler: EUR 2,500,000
 • Alan (Lot 4)- Genişleme ve Komşuluk Ülkeleri: EUR 2,500,000

Bu teklif çağrısı altında talep edilecek AB katkısı şöyle; 

 • Alan 1 (Lot 1) – Africa

Asgari tutar: EUR 2,500,000

Azami tutar: EUR 2,500,000

 • Alan 2 (Lot 2) – Asya ve Pasifik

Asgari tutar: EUR 2,500,000

Azami tutar: EUR 2,500,000

 • Alan 3 (Lot 3) – Latin Amerika ve Karayipler

Asgari tutar: EUR 2,500,000

Azami tutar: EUR 2,500,000

 • Alan 4 (Lot 4) – Genişleme ve Komşuluk Ülkeleri

Asgari tutar: EUR 2,500,000

Azami tutar: EUR 2,500,000

Hibe almaya hak kazanmak için başvuru sahibi bir tüzel kişilik veya tüzel kişilik sahibi olmayan bir oluşum veya gerçek kişi olmalıdır ve kar amacı gütmemelidir. Ve, 

 • insan hakları ve/veya demokrasi çalışmalarında aktif olan hükümet dışı bir sivil toplum örgütü olmalıdır (Lütfen Değerlendirme Komitesi’nin, başvuru sahibinin gerekçe eklemesi gereken, ilgili ülkelerdeki farklı yasal kayıt biçimlerini dikkate alacağını unutmayın)
 • Eş-başvuranlar ve bağlı kuruluş(lar) ile projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalıdır, aracı olarak hareket etmemelidir.

Eş başvuranlar;

 • Başvuru sahibi en az bir eş-başvuranla birlikte hareket etmelidir. Uygun başvuru olması için, bir projenin başvuru sahibi veya eş-başvuran (lar) olarak en az iki yerel kuruluşu içermesi gerekir.
 • Eş başvuranlar, başvuru sahibinin kendisi için geçerli olan uygunluk kriterini karşılamalıdır.
 • Bir ortaklığın her üyesi, projenin uygulanmasında kesin ve açıkça tanımlanmış bir role sahip olmalıdır. Proje hedeflerinin en etkin ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde bir ortaklık oluşturulmalıdır.
 • Ortaklığın her üyesinin rolü teklifte açıkça belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ve eş-başvuru sahibinin/sahiplerinin, ortaklıkları ile teknik ve mali rolleri ve yükümlülüklerini tanımlayan bir anlaşma yapmaları şiddetle tavsiye edilir. Sorumlulukların ve maliyetlerin açık bir şekilde dağıtılması, ortaklığın başarısına katkıda bulunacaktır.

(Başvuru sahibi ve eş-başvuranın uygunluğuna ilişkin diğer kriterler ve diğer bilgiler için bkz. hibe rehberi bölüm 2.1.1.)

Proje süresi:  30 aydan az ve 36 aydan fazla olamaz.

Proje Uygulama Yeri: 1, 2 ve 3. alanlar (lot) için, proje aynı bölgede bulunan en az iki (2) ve en fazla beş(5) ülkede gerçekleştirilmelidir. Türkiye bu alanlarda (lot-1, lot-2 ve lot-3) yer almamaktadır. Ancak, rehberde belirtilen kriter doğrultusunda uygun ülkelerde uygulanmak kaydıyla Türkiye’den de başvuru yapılabilir.

4. alan (lot-4) için, proje aynı bölgede bulunan en az iki (2) ve en fazla altı (6) ülkede gerçekleştirilmelidir. Türkiye bu alanda Avrupa Bölgesinde yer almaktadır.

Her bir alan (lot) ve bölge için proje uygulama yeri (hedef ülkeler) olarak uygun ülkelerin ayrıntılı listesi için bkz.  Ek L (hibe rehberinin eki olan Annex L).

 • Bu teklif çağrısına başvurmak isteyen kuruluşlar PADOR’a kayıt olmalı ve başvurularını Prospect üzerinden yapmalıdırlar. (Rehberin 2.2.2. bölümüne bakınız)
 • Son başvuru tarihi 20 Kasım 2020, (Brüksel saati ile) saat 12:00’dır.
 • Sorular, son başvuru tarihinden en geç 21 gün önce [email protected] iletilebilir.