Ana içeriğe atla
Image
yerelleşme savunuculuk grubu
Share

İlke ve Kurallarımız

Yerelleşme Savunuculuk Grubu, insanî yardımın temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır ve hak temelli bir yaklaşımı benimser. En az hiyerarşi ve kurallarla en fazla yararı ve etkiyi gözetir. Belirlediği ortak amaçlara dayanışma ve işbirliği içinde ulaşmayı hedefler.
 1. YSG insani yardımın temel ilkelerine bağlı kalır.
 • İnsani yardımın insan onuruna ve temel haklarına saygılı olması esastır. Gizlilik dahil olmak üzere temel haklar ihtiyaçların aciliyeti ya da koşulların elverişli olmaması gibi gerekçeler gösterilerek ihlal edilmez.
 • “Kimseye zarar vermeme” temel kuraldır.
 • İnsani yardımın adil ve etkili bir şekilde sürdürülmesi için insani yardım kuruluşunun bir etik ve sorumluluk yaklaşımı geliştirmesi gerekir.
 • İnsani yardım “yarar sağlama” ilkesi ışığında ihtiyaç temelli ve en dezavantajlı kesimleri gözeterek gerçekleştirilir.
 • Ayrımcılığın her türü yasaktır ve insani yardım siyasi, dini veya ideolojik tercihlere göre dışlayıcı bir biçimde uygulanamaz.
 • “Kimseyi geride bırakmama” stratejik bir öncelik olarak dikkate alınır.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği için özel önlemler alınır; anaakım norm dışında kalan çeşitli risk gruplarının desteklenmesi bilhassa garanti altına alınır.
 • İnsani yardım örgütlerinin bağımsızlığı esastır; tarafsız ve objektif olarak hareket eder; siyasi, ticari veya askeri güçlerin himayesine girmez.
 • İnsani yardım örgütlerinin özerkliği esastır; kendi programlarını ihtiyaçlar ve olanaklar çerçevesinde kendisinin geliştirmesi hakkı vardır.

2) YSG hak temelli yaklaşımı benimser.

 • İnsani yardım faaliyetlerinin ulaştırıldığı kişileri sadece ihtiyaç sahibi olarak görmez, öncelikle hak sahibi olduklarını kabul eder. Bu anlamda insani yardımın amacı muhtaçlara destek olmak değil, herkesin insan haklarını korumak ve geliştirmektir.
 • Hak temelli insani yardım, devletler ve devletler tarafından oluşturulmuş devlet dışı kurumları, söz konunu hakların yerine getirilebilmesi için görev ya da yükümlülük sahibi kurumlar olarak görür.
 • Temel insan haklarının evrensel ve birbirlerinden ayrılamaz bir bütün oluşturduğunu kabul eder, bu haklar arasında bir ayrım yapmaz.
 • Katılımcılık hak temelli insani yardımın en hayati unsurlarından biridir. İhtiyaçların belirlenmesinden, çözüm önerileri geliştirilmesine, karar alma süreçlerinden kendi haklarını savunmaya bütün aşamalarda birlikte çalışma yapılan grupların iradesi önceliklidir.
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik hak temelli insani yardımın ön koşullarındandır. Özellikle bilgiye erişim ve toplulukların güçlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

3) YSG en az hiyerarşi ve kurallarla en çok yararı ve etkiyi gözetir. YSG belirlediği ortak amaçlarına dayanışma ve işbirliği içinde ulaşır.

İlgili Eğitim