Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

Kalkınma Ajansları

Güncelleme Tarihi
Kalkınma Ajansları, bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir. Türkiye’de 26 farklı kalkınma ajansı bulunmaktadır. Her ajans, bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı zamanlarda hibe çağrıları açar. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır.
Konu:
Fon Veren:
Devlet Kurumları

Kurum Hakkında

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlayan Kalkınma Ajansları; kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Örgütleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Temel amaçları, kamu kaynağını bulundukları bölgelerin kalkınmasına katkı sağlayabilecek yönde kullandırmaktır. 

Kalkınma Ajansları, bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir. Türkiye’de 26 farklı kalkınma ajansı bulunmaktadır.

Her ajans, bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı zamanlarda hibe çağrıları açar. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Hibe çağrılarına ilişkin detaylı bilgi aşağıda başvuru için belirtilen web sitesinden takip edilebilmektedir.

TR1: İstanbul 

TR10: İstanbul – İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İSTKA)

https://www.istka.org.tr/

TR2: Batı Marmara

TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ - TRAKYA KALKINMA AJANSI (TRAKYAKA)

https://www.trakyaka.org.tr

TR22: Balıkesir, Çanakkale –  GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (GMKA)

https://www.gmka.gov.tr/

TR3: Ege 

TR31: İzmir – İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA)

http://www.izka.org.tr/

TR32: Aydın, Denizli, Muğla – GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA)

https://geka.gov.tr/

TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – ZAFER KALKINMA AJANSI (ZAFER)

http://zafer.gov.tr/tr-tr/

TR4: Doğu Marmara

TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir –BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI(BEBKA)

http://www.bebka.org.tr/

TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova –DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA)

http://www.marka.org.tr/anasayfa

TR5: Batı Anadolu

TR51: Ankara – ANKARA KALKINMA AJANSI (ANKARAKA)

https://www.ankaraka.org.tr/tr

TR52: Karaman, Konya – MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA)

https://www.mevka.org.tr/

TR6: Akdeniz

TR61: Antalya, Burdur, Isparta –  BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

www.baka.org.tr

TR62: Adana, Mersin – ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (ÇKA)

https://www.cka.org.tr/

TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye –DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA)

https://www.dogaka.gov.tr/

TR7: Orta Anadolu

TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir –  AHİLER KALKINMA AJANSI (AHİKA)

https://www.ahika.gov.tr/

TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat –  ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) 

https://www.oran.org.tr/

TR8: Batı Karadeniz

TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak –  BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA)

https://www.bakka.gov.tr/

TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA)

https://www.kuzka.gov.tr/

TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)

https://www.oka.org.tr/

TR9: Doğu Karadeniz

TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon –  DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA) 

https://www.doka.org.tr/

TRA: Kuzeydoğu Anadolu

TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum –  KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA)

https://www.kudaka.org.tr/

TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars –  SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA)

https://www.serka.gov.tr/

TRB: Ortadoğu Anadolu

TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli –  FIRAT KALKINMA AJANSI(FKA)

https://fka.gov.tr/

TRB2: Bitlis, Hakkâri, Muş, Van – DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI(DAKA) 

https://www.daka.org.tr/

TRC: Güneydoğu Anadolu

TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis –  İPEK YOLU KALKINMA AJANSI(İKA)

https://www.ika.org.tr/

TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa –KARACADAĞ KALKINMA AJANSI(KARACADAĞ)

https://www.karacadag.gov.tr/

TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – DİCLE KALKINMA AJANSI(DİKA)

https://www.dika.org.tr/

Başvuru Hakkında

Kalkınma Ajansları, bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir. 

Mali Destek: Ajansın sağlayabileceği mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır. 

Doğrudan Destek

Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir. Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka kişi/kurum/kuruluşlarla birlikte proje başvurusunda bulunabilirler.

Destek programları kapsamında mali destek almaya hak kazanan projeler -küçük ölçekli altyapı projeleri istisna olmak üzere-  bir yıllık uygulama süresini aşamazlar. Küçük ölçekli altyapı projeleri için ise, bu süre azami iki yıl olarak belirlenebilir. Ulusal ve uluslararası başka bir kaynaktan finanse edilen projeler, Kalkınma Ajansı’ndan mali destek alamazlar.

Kalkınma Ajansları, başvurunun açılması ile beraber bilgilendirme toplantıları ve başvuru konusunda eğitim çalışması yapar. Başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde doğrudan faaliyet desteği için en fazla üç başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla bir faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz. 

Doğrudan faaliyet desteği

Ajans tarafından sağlanacak doğrudan finansman desteği, esas itibarıyla ajansın proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla, doğrudan faaliyet desteği (DFD) şeklinde de destek sağlayabilir. DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz. Bu desteğe, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, birlikler ve kooperatifler başvurabilirler.

Güdümlü proje desteği

Ajans tarafından sağlanacak güdümlü proje desteğinin amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri, ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle hayata geçirmektir.

Faiz Desteği: Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili aracı kuruluş ile ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

Faizsiz Kredi Desteği: Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili aracı kuruluş ile ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği dâhilinde ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır.

Teknik Destek

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan herhangi bir mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli ile sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez. Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece Sivil Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanabilir. Ajans sadece şu alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek sağlayabilir: Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.

Teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler, sürekli olarak ajansın internet sitesinde yayımlanır. Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024